Dane osobowe

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KUTY SOFT Artur Kutyła z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Rosochy 85/32, NIP 661-221-63-32
2) w sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się bezpośrednio pod adresem do@kutysoft.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt b/c/d:
- w celu wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów i wynikających przepisami prawa obowiązkami podatkowymi, księgowymi oraz przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych,
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Lp. Kategoria Podstawa przetwarzania Zakres przetwarzania
1 Faktury art. 6 ust 1 pkt b/c/d 1. imię (imiona) i nazwisko,
2. adres,
3. numer telefonu kontaktowego,
4. adres e-mail,
5. nr rachunku bankowego oraz nazwa banku,
6. numer NIP,
7. numer PESEL,
8. upoważniony do odbioru faktur,
8. inne dane osobowe (w szczególności: faktury, należności i zobowiązania handlowe, umowy, kontrakty, dokumenty windykacyjne, dowody księgowe, dowody bankowe i kasowe, dokumenty ewidencji środków trwałych)
2 Podpisywanie umów, procesy przygotowawcze do podpisania umów art. 6 ust 1 pkt b/c/d 1. imię (imiona) i nazwisko,
2. adres,
3. numer telefonu kontaktowego,
4. adres e-mail,
5. nr rachunku bankowego oraz nazwa banku,
6. numer NIP,
7. numer PESEL,
8. upoważniony do odbioru faktur,
8. inne dane osobowe (w szczególności: dodatkowe regulaminy, regulaminy wewnętrzne firmy, umowy powierzenia danych osobowych, zlecone zamówienia)
3 Protokoły odbioru prac art. 6 ust 1 pkt b/c/d 1. imię (imiona) i nazwisko,
2. adres,
3. numer telefonu kontaktowego,
4. adres e-mail.
4 Odbiór e-maili art. 6 ust 1 pkt b/c/d 1. imię (imiona) i nazwisko,
2. adres,
3. numer telefonu kontaktowego,
4. adres e-mail,
5. pozostałe dane (w szczególności: faktury, protokoły odbioru usług)


Administrator oświadcza, iż wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji w tym przetwarzanych danych osobowych.